Με νέα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα cisco – webex) την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς για αποδοχή του περιεχομένου της αγωγής τους κατά του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: κ. δήμαρχος)
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης) 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 281/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 285/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 286/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό  μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία «Θεοδωρίδειο Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Συμβουλών για Ανθρώπους με Αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”» (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 289/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε (Π.Α.Δ.Υ.Θ Α.Ε) (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 336/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 12/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με εκλογή νέου αντιπροσώπου του Δήμου  Καρδίτσας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 144/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 291/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2021 ως προς την επιτροπή παραλαβής τροφίμων Παιδικών Σταθμών (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 297/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό των μελών της επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αριθ. 31/2021 απόφασης του ΔΣ περί απαλλαγής της καταβολής των αναλογούντων τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών σωματείων ή συλλόγων σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποτίμηση σε χρήμα και χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας της παροχής γάλακτος ετών 2019 και 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή τροποποίησης της Πράξης της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5029802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 31.12.2022 και την εισαγωγή στα Τεχνικά Δελτία Πράξης των κωδικών Δεικτών 14(D,E,F), 15B, 17(E,F,G), 18J, 19(Δ,Ε,ΣΤ) (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή τροποποίησης της Πράξης της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» με κωδικό ΟΠΣ 5000194 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου της Πράξης για ένα έτος ήτοι μέχρι 31.12.2022 και την εισαγωγή στα Τεχνικά Δελτία Πράξης των κωδικών δεικτών 14F, 15B, 17(E,F,G), 18J, 19ΣΤ (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθιέρωση δυνατότητας 24ωρης εργασίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσας για την αντιμετώπιση επειγουσών τεχνικών αναγκών κατά το έτος  2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού Χειμερινού Κινηματοθεάτρου και του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-9 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναπλειστηριασμό – σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και της εγγυήτριάς του – ενός αγροτεμαχίου στη θέση “Μαυρόες” της κοινότητας Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων  κενωθέντων περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του δημοτικού & διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Απιδιάς” (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Καταφυγίου” (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάθεση απόψεων για τον περιορισμό βοσκής στην συστάδα 8γ του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του αριθμού και των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν στολή δικυκλιστών (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:22439/9-4-2021 (ΦΕΚ 1441/10-4-2021, τεύχος Β’) 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 04.59
Δύση: 20.00
Σελήνη
12 ημερών
1732
Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Χίο τον νεομάρτυρα Νικήτα από την Νίσυρο.
1818
Μύηση του Παπαφλέσσα στην Φιλική Εταιρεία.
1821
Η Ρεντίνα στα Άγραφα περιέρχεται πάλι στους Τούρκους, οι οποίοι προβαίνουν σε βιαιοπραγίες σε βάρος του πληθυσμού.
1824
Αρχίζει η καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους.
1905
Σκοτώνεται ο Μακεδονομάχος Ιωάννη Καλογεράκη ενώ επιτίθεται κατά κομιτατζήδων στον Αετό Φλώρινας.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός νικά τον βουλγαρικό στο Κιλκίς και το Λαχανά.
1921
Απελευθέρωση της Νίκαιας και παράδοση της Τενέδου από τους Άγγλους στην Ελλάδα.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Κυριακάτικο πρωινό

Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά.
Σύζυγος, αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και στέκεται ακριβώς δίπλα από την σύζυγο, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά. Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει μαζί στο τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν με ακούς εμένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; ξεχάσεις να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!  
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες άνθρωπε μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό όταν οδηγάω.