Νέα τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Καρδίτσας

Την Τρίτη 30-6-2020 και ώρα 7.00’ μ.μ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Σώματος κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα:

α) 4η συνεδρίαση 19-3-2020, αποφάσεις 61-80
β) 5η συνεδρίαση 23-3-2020, απόφαση 81
γ) 6η συνεδρίαση 31-3-2020, αποφάσεις 82-87
δ) 7η συνεδρίαση 7-4-2020, αποφάσεις 88-89
ε) 8η συνεδρίαση 14-4-2020, αποφάσεις 90-92

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση, ως ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Καρδίτσας, του “Ουράνιου Ποδηλάτη” και υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για τη χρησιμοποίησή του (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής της καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 85/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής της καταβολής των αναλογούντων τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 445/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ονοματοδοσία ανωνύμων οδών της πόλης της Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Βραβείων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2020-2021 στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2020 - 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Καρδίτσας κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσης υδρονομέα στην κοινότητα Ρούσσου (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Κουφόπουλος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης της σε ισχύ Απόφασης Ένταξης Πράξης με κωδικό MIS 5003932 “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” για την παράταση- επέκταση της χρηματοδότησης για το χρονικό διάστημα από 11/12/2020 έως 31/12/2022 (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 “Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 “Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επαναλειτουργία του 1/θ Νηπιαγωγείου Μυρίνης ως παράρτημα του Νηπιαγωγείου Μακρυχωρίου για το διδακτικό έτος 2020 – 2021 (εισ.: εντετ. δημ. σύμβουλος Στ. Θεολόγης)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Καρδίτσας» από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης διόρθωσης ΣΧΟΟΑΠ Ιτάμου – διόρθωσης σφάλματος στο χάρτη Π.3.1.15 του οικισμού Ραχούλας (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία του Ιωάννου Νικολάου του Δημ. (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του Ιωάννου Νικολάου του Δημ. (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της Κορομπίλια Αγορής θυγ. Αναστ. (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του Καλκαντζή Βασιλείου (Ο.Τ 189) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές και παραγραφές τιμολογίων και μισθοδοτικών καταστάσεων από το Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνέχιση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Μητρόπολης, λόγω θανάτου του μισθωτή (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.33
Δύση: 19.34
Σελήνη
19 ημερών
1570
Οι Ενετοί ναύαρχοι Βενιές και Κουφίνι καταλαμβάνουν την Πάρο.
1760
Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από την Ζαγορά.
1823
Μάχη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, κατά την οποία πέφτει ηρωικά ο Μάρκος Μπότσαρης.
1896
Η Ελληνική Κυβέρνηση αποστέλλει εθελοντικά σώματα στην Κρήτη για ενίσχυση του αγώνα των Κρητών.
1943
Στο συνέδριο της Μεμόρραχης αποφασίζεται να συγκροτηθεί αντιστασιακή οργάνωση με σκοπό την Ένωση της Β. Ηπείρου με την Ελλάδα.
1964
Η Τουρκία εξαπολύει ανηλεή αεροπορικό βομβαρδισμό κατά των χωριών της βορειοδυτικής Κύπρου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Αγώνας με μια αρκούδα

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο.
Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει.
Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του παπούτσια.
Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την αρκούδα».
«Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα», λέει ο άλλος.
«Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».